Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Kierowcy autobusów
Program BUSOPLAN

BUSOPLAN - prawidłowe, optymalne rozkłady czasu pracy kierowców to konieczność.

 

BUSOPLAN tworzy rozkłady czasu pracy dla przewozów regularnych  
w tym na trasach do 50km, z uwzględnieniem okresowych jazd i prac spełniających inne zakresy przepisów. 
Powstał na bazie dziesięcioletnich doświadczeń kumulowanych przy rozwoju programu "Czas pracy kierowców Skan+DDD".
Główna funkcjonalność:
- Sprawdza poprawność czasu pracy kierowców odpowiednio do przepisów 
Ustawy o czasie pracy kierowców w połączeniu z Rozporządzeniem 561Ustawą o transporcie drogowymKodeksem pracy i innymi.
- Tworzy zestawienia wymagane przepisami: 
  -- rozkład czasu pracy kierowcy, 
  -- ewidencja czasu pracy, 
  -- liczne zestawienia robocze dla dyspozytora, kierowcy, kadr i zarządu.
- Stosuje zaawansowane algorytmy planowania jazdy rozkładowej z optymalnym wykorzystaniem możliwości świadczenia pracy przez kierowców.
- Pozwala na rejestrowanie odstępstw od planu (chorobowe, urlopy, zastępstwa całodzienne i częściowe) z bieżącym monitowowaniem wpływu zmian na poprawność realizacji przepisów.

Uzyskiwane dokumenty odzwierciedlają rzeczywistą pracę załóg, a nie służą tylko spełnieniu (pozornemu) formalności.
Mimo zaawansowania, jest łatwy w obsłudze i pozwala na szybkie wykorzystanie dotychczas stosowanych danych - przez co jego wdrożenie jest satysfakcjonujące dla zarządu i operatorów.
Oferowany jest jako usługa opłacana miesięcznym abonamentem. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Przykładowa oferta cenowa jest tutaj: busoplan w tacho.shop.pl


1. Ogólnie o programie busoplan.

BUSOPLAN służy do planowania i rejestrowania czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na trasach regularnych do 50 km, z uwzględnieniem innej pracy lub prowadzenia nieobjętego rozdziałem 4a ustawy o czasie pracy kierowców.

Program pozwala na automatyczne tworzenie rozkładów czasu pracy w oparciu o dojrzałe i szybkie algorytmy, szczególnie związane z praktyką pracy dyspozytorów przewozów miejskich. Następnym krokiem jest rejestrowanie realizacji planu (zastępstwa, awarie, itp.) z ciągłą analizą poprawności czasu pracy kierowców. Ostatnim etapem jest uzyskanie rozliczeń realnie wykonanej pracy, mogących być podstawą do tworzenia listy płac.

Metoda programu i automatyka planowania prowadzi do szybkiego tworzenia rozkładów czasu pracy, które nie są tylko formalnym spełnieniem wymagań prawnych. Program daje możliwości swobodnej pracy planisty, gdzie priorytetem jest logika ciągłości pracy załóg i nadzór nad pełnym wykorzystaniem możliwości pracy kierowców. Pozwala zapanować nad trudnymi wymaganiami rozkładów jazdy, kierowców i przepisów.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na wielostanowiskową pracę w oddalonych lokalizacjach. Zapewniamy serwis on-line z zastosowaniem dostępu zdalnego. Cenimy kontakty z użytkownikami, które zapewniają właściwe wykorzystanie i rozwój programu.

W codziennej pracy, zastosowanie programu zapewni korzyści organizacyjne (w praktyce dyspozytor uzyska sprawnego "zastępcę"):
a) odciążenie dyspozytora - BUSOPLAN przejmuje 90% jego pracy w zakresie manipulowania obsadą kierowców
b) wsparcie w zakresie uruchomienia - wykonujemy usługi przygotowawcze (wprowadzenie danych z rozkładów jazdy, kierowców i pojazdów)
c) możliwość pracy na niezależnych kompletach danych (np. rzeczywistych, ćwiczebnych czy symulacyjnych) 
d) uzyskiwanie wydruków zmodyfikowanych harmonogramów po każdej korekcie np. z powodu zastępstw, czy zmiany rozkładu jazdy
e) wiedza o obowiązujących przepisach

Gwarantowany efekt ekonomiczny, biorący się z:
a) informacji o niedociążeniu niektórych kierowców i łatwości wprowadzenia ich do nieobłożonych harmonogramów
b) unikania niekontrolowanych nadgodzin (niedopuszczalnych na etapie planowania i ograniczanych później)
c) uzyskania wskazówek służących zmianie organizacji pracy, zwolnień lub zatrudnień
d) minimalizowanie ryzyka kar z strony P.I.P. oraz I.T.D. dzięki kompletności dokumentacji orazeń
e) zabezpieczenie przed późniejszymi roszczeniami pracowników z tytułu braku dodatków za pracę w nocy, niedziele i święta.

Nauka programu:
a) praca na odizolowanych kopiach danych pozwala na szkolenie się bez ryzyka uszkodzenia dopracowanych rozkładów czasu pracy
b) k
omunikaty o błędach w obłożeniu kierowców (braki odpoczynków, przekroczenia czasu pracy i inne) mają niebagatelne znaczenie edukacyjne
c) jesteśmy w stałej gotowości do nawiązania kontaktu (także zdalnego) w celu wsparcia użytkownika programu

2. Aspekt techniczny.

Aplikacja, przeznaczona do pracy w systemie MS Windows 32 lub 64 bit, jest umieszczona na komputerach użytkownika. Ilość stanowisk jest ograniczona ilością kluczy sprzętowych. Zakres stosowania aplikacji ograniczony jest tylko do własnych przewozów przedsiębiorcy.

Przekazane klucze sprzętowe i kopie aplikacji są własnością firmy Ryszard Galas Logisoft, ich użytkowanie odbywa się na podstawie umowy o abonament płacony miesięcznie.

Baza danych umieszczona na serwerze internetowym, usługa administrowania bazą nie jest objęta abonamentem. Konsultacje telefoniczne, korespondencyjne, a także określona ilość sesji ze zdalnym dostępem do komputera użytkownika są bezpłatne.

Administrowanie bazą danych obejmuje zapewnienie kopii bezpieczeństwa z ostatnich 3 dni i jednej kopii w miesiącu przechowywanej trwale.


3. Walory użytkowe.

Przy tworzeniu programu zastosowano najnowocześniejsze techniki i narzędzia programistyczne. Dzięki temu operator łatwo rozpoznaje funkcjonalności, świadomie podejmuje decyzje i jest chroniony przed pochopnością. Dopracowane panele pozwalają na szybką nawigację i orientację w sytuacji.

Przykładem może być okno edycji rozkładu czasu pracy zwanego w programie „planem” (poniżej). W nim zapoznajemy się z automatycznie utworzonym planem i mamy możliwość dokonania praktycznie dowolnej zmiany.

 

 

Widzimy obłożenie kierowców na 1 i 2 zmianie określonego harmonogramu. Przez harmonogram rozumie się tu pracę kierowcy na szeregu liniach w danym dniu. Definiuje się harmonogramy dla dni roboczych, sobót i niedziel a także dla dowolnie określonej daty.

W dolnej części, kolorowe prostokąty w poglądowy sposób informują o pracy kierowcy. Kolor zielony to odpoczynek, niebieski – pierwsza zmiana, a żółty – druga. Tu łatwo zauważymy, jeżeli kierowca objęty jest też innym planem (na skutek zastępstwa, błędu lub celowego działania operatora). Kliknięcie w prostokąt powoduje przeniesienie do odpowiedniego planu, a w nim do właściwego dnia.

Mamy możliwość wymiany kierowcy w każdym dniu, lub w całym planie. To samo dotyczy pojazdu. Dzięki temu możemy realizować wszelkie zawiłości planowania. Program dostarcza wielu narzędzi do łatwego przeprowadzenia tych operacji. Są to też funkcje przydatne na etapie rejestrowania realizacji planu.

Informacje o poprawności rozkładów czasu pracy, godzinach pracy w okresie rozliczeniowym, pracy w nocy, niedziele i święta i szereg innych informacji uzyskamy klikając w przyciski z drukarkami. Wydruki ewidencji czasu pracy, rozkładów czasu pracy, zmianowości zawierają wiele dodatkowych informacji (w tym ostrzeżenia o przekroczeniach).

 

Podsumujmy korzyści: 

    a) szybkie tworzenie poprawnych rozkładów czasu pracy, znaczenie zmniejszające zaangażowanie planisty
    b) zabezpieczenie przed planowaniem nadgodzin
    c) pełne wykorzystanie czasu pracy kierowców
    d) unikanie kar ze strony PIP i ITD
    e) więcej czasu na bieżący nadzór
    f) scentralizowanie dokumentacji czasu pracy i generowanie zestawień dla planisty, dyspozytora i kadr.
    g) stały dostęp do danych i gotowość do świadczenia konsultacji z naszej strony.
    h) okres wdrożenia i szkolenia pozwalający na swobodne korzystanie z aplikacji
    i) bezpieczna i szybka baza danych niewymagająca żadnych inwestycji po stronie użytkownika.
    j) bezpłatne, częste aktualizacje oprogramowania
    k) aplikacja w stałym rozwoju uwzględniającym zmieniające się przepisy i oczekiwania użytkowników
    l) możliwość rozszerzania współpracy o kolejne usługi lub indywidualne oprogramowaniea

BUSOPLAN - musisz go mieć !

O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne